Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

«διϋλίζετε τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες»ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΠΟ : Ομάδα Προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος
εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Καρυανό

                       


     ΠΡΟΣ
  Καθηγούμενο Αρχ. Πρόδρομο ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ και όλων των προϊσταμένων Γεροντίας-Συνάξεως.

  ΚΟΙΝ.

  Ιερά κοινότητα Αγίου Όρους,
  υπόψιν είκοσι Καθηγουμένων και είκοσι αντιπροσώπων Ιερών Μονών.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  Διοικητή κ. Αρίστο Κασμίρογλου και παντός αρμοδίου.
.   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.   Δ4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΙΟΝΟΤ., ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
.   Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΣεβαστέ καθηγούμενε Γέροντα  Πρόδρομε  μεθ΄όλης της Γεροντίας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας όπου αναλόγως Μεγίστη λύπη προσφάτως μας προκαλέσατε σας δηλώνουμε τα εξής .
Πάλιν και πολλάκις, εν μέσω αναρίθμητων επιστολών οργισμένων και κατασκανδαλισμένων Ορθοδόξων προσκυνητών της Ι.Μονή σας, έπειτα και από την αδικαιολόγητη δίωξη από μέρους σας των Μοναχών Σάββα και Χερουβίμ, αφού ουδένα δικαίωμα ηθικής φύσεως ,κακοήθους συμπεριφοράς ή αιρέσεως επέδειξαν ει μη μόνον ότι «ήμαρτον» περιπατούντες εν ταις παραγγέλμασιν των Θεοφόρων Πατέρων και των ενταλμάτων αυτών ,
σας ενημερώνουμε ότι από του νυν αρνούμεθα δια λόγους πίστεως και στοιχειώδους αρχής να επισκεφθούμε την ιστορικήν Μονήν σας, ενώ τα προς ενίσχυσιν υλικά αγαθά ,τρόφιμα και άλλα τα οποία  κατά καιρούς  προς υμάς πλουσίως αποστέλλαμεν θα τα δωρίζουμε πλέον εις τους δεδιωγμένους και αντιστεκομένους Ορθόδοξα Μοναχούς και Κελλιώτες του Αγίου Όρους και αρνουμένους να μνημονεύουσιν  εν τη φρικτή Μυσταγωγία και εν ταις λοιπές ακολουθίες το όνομα του παναιραιρετικού και Οικουμενιστή «Πατριάρχου» Βαρθολομαίου.
Η λύπη και αγανάκτησί μας καθίσταται ακόμη τρανωτέρα θεωρούντες το ύψος της υποκρισίας υμών αφού «διϋλίζετε τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες» (Ματθ.κγ΄-24)και ενώ εμμένετε μετά πάσης αυστηρότητος  και αφάτου λεπτομερίας σε ηθικούς και λειτουργικούς κανόνες (και καλώς ποιείτε)μαστιγούντες πάσαν παράβασιν και παρακοήν 
( κατά το λαϊκόν: « πεταλώνετε τον ψίλον» ) αφ΄ ετέρου καταβροχθίζεται άμα ανερυθριάστως και ανέχεστε να διασύρεται και να ακυρώνεται , με τα Οικουμενιστικά εντάλματα της προσφάτου ψευδοσυνόδου του κολυμπαρίου,   η Αγιωτάτη Πίστης μας ,τα ιερά αιώνια δόγματά της και το αίμα των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών(των οποίων αναρίθμητο πλήθος  Ι.Λειψάνων κατέχετε εις την Μονήν σας) που θυσιάστηκαν βασανιστικά ίνα οριοθετήσουν με την φώτιση Του Παναγίου Πνεύματος , τας απαραιτήτους κόκκινας γραμμάς μεταξύ πίστεως και αιρέσεως , ψεύδους και αληθείας , Χριστού και αντιχρίστου.
Δεν πιστεύομεν ότι θα ιδρώσει ο ους ημών και μάλλον εις κενόν σας αποστέλλομεν  και αύτη την επιστολήν διαμαρτυρίας αλλά  ούτως «μο μν οκ κνηρόν, μν δ σφαλές.(Φιλιπ.γ΄-1)
Τέλος σας γνωστοποιούμε έτι ότι, όσον το αίμα θα ρέει ακόμη εις τας φλέβας μας ,θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε διωγμένο  Αγιορείτη Μοναχό  που θα καταδιώκεται από του νυν υπέρ πίστεως από τα θεσμικά όργανα των Ηγουμένων και της  Κοινότητος του Αγίου  Όρους στοιχούντες εις τας οδούς του Ορθοδόξου Ομολογιακού πνεύματος και ουχί «εκλίνοντες εις τας γκρεμνώδεις κατωφερίας  και στραγγαλιάς» (Ψαλμ.124/5)του Οικουμενισμού και της αντιχρίστου Νέας Τάξεως Πραγμάτων της οποίας δυστυχώς υμείς (θέλοντας να πιστεύωμεν ακουσίως  και επιπολαίως)βαδίζετε και τα συμφέροντά αυτής  εξυπηρετείτε.

Μετα σεβασμού και αφορήτου λύπης.

 Για την ομάδα προσκυνητών Αγίου Όρους Αργολίδος

                                 
                                    εν Χριστώ προσκυνητής
 Ιωάννης Καρυανός
του Νικολάου 

Απόστρατος Αξιωματικός Σ.Ξ.